DLA AUTORÓW

 NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW

NOVDROG'22

STRESZCZENIE
Streszczenie należy przesłać w formie pliku tekstowego na adres email pbuczek@pk.edu.pl w
terminie do 28.02.2022r. Liczba znaków tytułu 100, liczba słów streszczenia 300.
PRZYGOTOWANIE TEKSTÓW DO DRUKU
- Tekst powinien być napisany w edytorze WORD czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pt, odstęp między wierszami pojedynczy, do rozpoczęcia akapitu stosować pojedynczy „Tab”, a nie spacje. 
- Nie należy stosować więcej niż jednej spacji między wyrazami i ręcznego dzielenia wyrazów.
- Ilustracje należy przesyłać jako oddzielne pliki: *.tif, *.pdf lub *.jpg (rozdzielczość 300dpi), w odpowiednich miejscach w tekście należy zamieścić podpisy.
- Wzory matematyczne prosimy wykonywać w miarę możliwości w programie „mathtype”. 
- Zamieszczenie materiału ilustracyjnego powinno spełniać wymogi prawa autorskiego (do artykułu należy dołączyć oświadczenie). 
- Wszystkie rysunki, fotografie i tabele powinny mieć numer i odpis.
- Rysunki, wykresy i tabele powinny być przygotowane w technice czarno-białej.
- Prosimy Autorów artykułów o podanie stopni i tytułów naukowych, afiliacji (miejsce pracy), adresu pocztowego, telefonu, adresów mailowych.
- W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor, w przypisie do polskiego tytułu należy określić procentowy wkład Autorów w publikację.
- Pełny tekst nie powinien przekroczyć 16 stron wraz z tabelami, zdjęciami i rysunkami. 
- Na początku artykułu należy zamieścić streszczenie i słowa kluczowe (minimum trzy). Na końcu artykułu należy podać tytuł artykułu, streszczenie oraz słowa kluczowe w języku 
angielskim.
- Artykuły nie mogą zawierać cech i elementów komercyjnych.
- Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP

Artykuły przygotowane do wygłoszenia na konferencji, po dokonaniu recenzji, zostaną opublikowane w Zeszycie Naukowo-Technicznym Oddziału SITK RP w Krakowie i wręczone uczestnikom w dniu rozpoczęcia konferencji.

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: pbuczek@pk.edu.pl


Załącznik: FORMATKA

© Copyright 2021 SITK RP oddział w Krakowie - All Rights Reserved