DLA AUTORÓW

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE i SYSTEMY ZARZĄDZANIA 
w TRANSPORCIE SZYNOWYM

NOVKOL'21

Streszczenie należy przesłać w formie pliku tekstowego na adres email
konferencja.nowoczesne@gmail.com w terminie do 10.09.2021r. Liczba znaków tytułu 100,
liczba słów streszczenia 300.

Przygotowanie tekstów do druku

- Tekst powinien być napisany w edytorze WORD czcionką Times New Roman o rozmiarze 
12 pt, odstęp między wierszami pojedynczy, do rozpoczęcia akapitu stosować pojedynczy
„Tab”, a nie spacje.
- Nie należy stosować więcej niż jednej spacji między wyrazami i ręcznego dzielenia wyrazów.
- Ilustracje należy przesyłać jako oddzielne pliki: *.tif, *.pdf lub *.jpg (rozdzielczość 300dpi),
w odpowiednich miejscach w tekście należy zamieścić podpisy.
- Wzory matematyczne prosimy wykonywać w miarę możliwości w programie „mathtype”.
- Zamieszczenie materiału ilustracyjnego powinno spełniać wymogi prawa autorskiego (do
artykułu należy dołączyć oświadczenie).
- Wszystkie rysunki, fotografie i tabele powinny mieć numer i odpis.
- Rysunki, wykresy i tabele powinny być przygotowane w technice czarno-białej.
- Prosimy Autorów artykułów o podanie stopni i tytułów naukowych, afiliacji (miejsce pracy),
adresu pocztowego, telefonu, adresów mailowych.
- W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor, w przypisie do polskiego tytułu należy
określić procentowy wkład Autorów w publikację.
- Pełny tekst nie powinien przekroczyć 16 stron wraz z tabelami, zdjęciami i rysunkami.
- Na początku artykułu należy zamieścić streszczenie i słowa kluczowe (minimum trzy). Na
końcu artykułu należy podać tytuł artykułu, streszczenie oraz słowa kluczowe w języku
angielskim.
- Artykuły nie mogą zawierać cech i elementów komercyjnych.
- Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP
Artykuły przygotowane do wygłoszenia na konferencji, po dokonaniu recenzji, zostaną
opublikowane w Zeszytach Naukowo-Technicznych Oddziału SITK RP w Krakowie i wręczone
uczestnikom w dniu rozpoczęcia konferencji.

Do publikacji przyjmujemy również artykuły w języku angielskim.
Organizatorzy zapraszają młodych inżynierów w wieku do 35 lat do przygotowania i
wygłoszenia referatów. Najbardziej innowacyjny, oceniony i wybrany przez Komitet
Naukowy zostanie nagrodzony przez Organizatorów.

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: konferencja.nowoczesne@gmail.com

Do pobrania: FORMATKA

© Copyright 2021 SITK RP oddział w Krakowie - All Rights Reserved