TEMATYKA 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE i SYSTEMY ZARZĄDZANIA 
w TRANSPORCIE SZYNOWYM

NOVKOL'21

Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji
infrastruktury szynowej oraz taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy, w tym:
1. Realizacja Krajowego Programu Kolejowego – perspektywy rozwoju polskiej kolei.
2. Inwestycje kolejowe w obliczu pandemii i nowej rzeczywistości gospodarczej w Polsce i Unii
Europejskiej, w tym "Krajowy Plan Odbudowy|, "Zielony Ład", Centralny Port Komunikacyjny.
3. Doświadczenia z przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych w ostatniej dekadzie
i rekomendacje na lata 2021-2027, w tym: efektywność zrealizowanych inwestycji, modyfikacje
założeń wynikające ze zmiany otoczenia i nowych prognoz, ocena jakości zastosowanych materiałów i systemów. 
4. Najnowsze modele projektowania, realizacji i zarządzania infrastrukturą, w tym BIM, Asset
Management.
5. Zagadnienia związane z obiektami inżynierskimi w szczególności stosowaniem najnowszych
osiągnięć technologicznych i materiałowych przy budowie, rozbudowie, czy też remontach istniejącej infrastruktury kolejowej. 
6. Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych wynikających
z interoperacyjności.
7. Wdrażanie IV pakietu kolejowego.
8. Nowa jakość i rozwój procesów utrzymania infrastruktury na zmodernizowanych liniach kolejowych
– w szczególności z V=160km/h i więcej, w tym doświadczenia z eksploatacji linii CMK i Warszawa
– Gdańsk z prędkością maksymalną 200 km/h.
9. Rozwój transportu szynowego w aglomeracjach i poprawa dostępności w regionach, Program Kolej Plus. 
10. Kolej XXI wieku – możliwości finansowania zewnętrznego prac badawczo-rozwojowych i innowacji.
11. Zagadnienia transportu szynowego w kształceniu na uczelniach technicznych.

© Copyright 2021 SITK RP oddział w Krakowie - All Rights Reserved